Društvo radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine osnovano je 15.11.2008.godine, a područje djelovanja Društva je unapređenje stručnog rada iz područja radiološke dijagnostike, terapije i nuklearne medicine, kao i brige o položaju društva.  Društvo je osnovano prevashodno radi unapređenja rada i stručnog usavršavanja, kako svojih članova tako i radnika iz ove branše koji nisu članovi. Društvo je dobrovoljna strukovna organizacija koja djeluje na Području Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci i samostalno je sa mogućnošću udruživanja sa drugim Društvima.

Za predsjednika Društva radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Republike Srpske imenovan je Viši RTG tehničar Mile Šarić.

U tom cilju Društvo:

  • Oraganizuje radne i stručne sastanke, kongrese i simpozijume;
  • Brine o društveno-ekonomskom položaju radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine i postizanju jedinstvenih uslova rada za sve;
  • Učestvuje kod izrade programa i načina školovanja kao i stručnog usavršavanja viših radioloških tehničara, radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine;
  • Sarađuje s drugim savezima i udruženjima zdravstvenih radnika u Srbiji i inostranstvu;
  • Sarađuje s državnim tijelima, obrazovnim institucijama za zdravstvene radnike,

Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za obrazovanje, Ministarstvom rada i dr.;

  • Pokreće inicijative za donošenje Zakona i drugih propisa i mjera od interesa za članove Društva, odnosno davanje prijedloga za izmjenu i dopunu postojećih propisa kojim se reguliše položaj, mjesto uloga, prava i obveze članova Društva, kao i pokretanje inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti određenih propisa kojima se regulišu prava i dužnosti članova Društva;
  • Izgrađuje etičke principe, formuliše kodekse etike i vrši kontrolu poštovanja kodeksa;
  • Kontinuirano praćenje i podrška razvoju struke u zemlji i inostranstvu;
  • Brine o zaštiti stanovništva od jonizirajućeg zračenja.
  • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim propisima.