Edukacije

Radiološki tehničari se kontinuirano bave edukacijom,naučno istraživačkim projektima kao i daljim školovanjem na Visokim zdravstvenim fakultetima.
U proteklom periodu bili su organizatori i sudionici sledećih seminara i edukacija:

Radiološkii tehničari iz Kliničke bolnice Mostar edukovali su naše tehničare za praktični rad na 16-slojnom skeneru (mart 2010).

Održan je Stručni seminar radioloških tehničara Federacije BiH u Neumu maja 2010.godine, a tehničari iz Zavoda za kliničku radiologiju Kliničkog centra Banja Luka prijavili su tri stručna rada.

Juna 2010. godine na Mrakovici,Kozara održan je Prvi Stručni seminar radioloških tehničara Republike Srpske. Prijavljeno je 15 stručnih radova.

Seminar u organizaciji Bayer Shering Pharma održan u Mariboru
na temu MRI tehnika snimanja u neuroradiologiji i kod pregleda abdomena održan je u oktobru 2010.godine.

Radiološki tehničari učestvuju u naučno istraživačkim projektima koji se obavljaju na MR i CT u saradnji sa radiolozima Zavoda za radiologiju Kliničkog centra Banja Luka.

Obavljena je i edukacija na Vojnomedicinskoj akademiji za MR tehnike snimanja na
MR GE 3T.

Takođe na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje,Beograd naši tehničari su se osposobili za rad na GE 64-slojnom skeneru.

Na Vojnomedicinskoj akademiji Beograd edukovani su radiološki tehničari za rad na aparatu MR 3T, i to u terminima:

11.10.-22.10. 2010.g.
Viši rtg. tehničar Dragana Kovačić

11.10.-15.10.2010.g.
Viši rtg. tehničar Zoran Trivić

18.10.-29.10.2010.g.
Viši rtg. tehničar Branka Čanić

25.10.-29.10.2010.g.
Viši rtg. tehničar Branka Pravdič

31.10.-05.11. 2010.g.
Viši rtg. tehničar Dragica Popović

31.10.-05.11.2010.g.
Viši rtg. tehničar Ljiljana Simidžija

Radiološki tehničari su prošli edukaciju na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje“ Beograd za rad na 64-slice skeneru :

21.11.-26.11. 2010.g.
Viši rtg. tehničar Vanja Mareš
Viši rtg. tehničar Maja Stanivuković

28.11.-03.12.2010.g.
Viši rtg. tehničar Svjetlana Ostojić
Viši rtg. tehničar Mićo Šarić

U Zavodu za radiologiju KC Banja Luka su pored ostalih profila zdravstvenog osoblja zaposlene i medicinke sestre-tehničari.
Kontinuirana edukacija medicinskih sestara se obavlja u okviru samog Zavoda i potrebno je istaći maksimalnu spremnost, zainteresovanost, a takođe i sposobnost brzog prihvatanja i savladavanja novih zadataka.

Takođe, jedan broj medicinskih sestara se obrazuje na Visokim zdravstvenim fakultetima i periodično prisustvuje simpozijumima i seminarima medicinskih sestara, učestvujući sa svojim autorskim radovima vezanim za struku.
U 2010. god. se ističe prisustvo i aktivno učešće medicinskih sestara na VIII simpoziju medicinskih sestara i tehničara održanog na Mrakovici.

Kao posebna aktivnost, zalaganje i zainteresovanost medicinskih sestara, želja za usavršavanjem i sticanjem novih znanja, ističe se osnivanje “Sekcije medicinskih sestara-tehničara radiologije i nuklearne medicine“, u kojoj povremenim susretima vršimo razmjenu iskustava.

U periodu od 03.06.-06.06.2010.god. u hotelu“Monument“ Mrakovica održao se I stručni seminar Društva radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Republike Srpske.

1. Mr sc.dr Saša Vujnović – Radiološki odjel u 21. vijeku

2. Dr Daliborka Marić – KT dijagnostika u oboljenjima jetre

3. Dr. Vanja Soprenić – MR dijagnostika u oboljenjim
abdomena

4. Prof.fizike Jasna Davidović – Zaštita osoblja i pacijenata od
jonizujućeg zračenja

5. Viši rtg. tehničar Mile Šarić – Zaštita od jonizujućeg zračenja
-Rad sa CR-aparatom Kodak 975

6. Dipl. inž. el.Jovica Praskalo – Bezbjednost u radu sa magnetnom
rezonancom

7. Viši rtg. tehničar Dragica Međedović – Profesija radiološki tehničar i njen značaj u zdravstvu

8. Viši rtg. tehničar Maja Stanivuković – CT kolonografija na MSCT-u

9. Viši rtg. tehničar Goran Bjeljac – Aortografija donjih ekstremiteta (DSA)

10. Viši rtg. tehničar Mićo Šarić – Perkutana transluminalna
angioplastika

11. Viši rtg. tehničar Svjetlana Ostojić – Angiografija krvnih sudova donjih
ekstremiteta na MSCT-u

12. Viši rtg. tehničar Vanja Mareš – Angiografija krvnih sudova glave na
MSCT-u
– Pregled grudnog koša kod sumnje na plućnu emboliju

13.Viši rtg. tehničar Branka Čanić – Angiografija krvnih sudova vrata na
MSCT-u

14. Viši rtg. tehničar Zoran Mandić – CT aortoangiografija na MSCT-u

15. Viši rtg. tehničar Dragica Popović – Pregledd glave na MR-u (1,5T)

16. Viši rtg. tehničar Dragana Kovačić – MR aorte

17. Viši rtg. tehničar Branka Pravdič – Pregled cijelog tijela na MR-u

Takođe u istom periodu održane je VIII simpozijum Udruženja medicinskih sestara i tehničara regije Banja Luka sa međunarodnim učešćem, na kome su radiološki tehničari izlagali stručne radove:

1. Živana Vuković Kostić – Planiranje trudnoće i šećerna bolest
2. Slavica Majkić – Intravenozna urografija
3. Aleksandra Mijović – MCUG
4. Milena Lukić – Irigografija